1-حضرت محمد(ص):

هنگامی که واپسین زمان نزدیک شود مرگ، نیکان جامعه مرا گلچین خواهد نمود; چنانکه شما خرماهای خوب را از طبق بر می گزینید.نهج الفصاحه

 2حضرت محمد(ص):

برای انجام کارهای شایسته پیش از آن که فتنه هایی بسان پاره های شب تار پدید آید فرصت ها را در یابید. در آن شرایط انسان به بامداد می رسد در حالی که ایمان دارد، اما به شامگاه می رسد و به کفر گراییده است و یا به عکس شب به کفر می گراید و صبح به ایمان; و دین خود را به کالا و بهایی ناچیز از دنیا می فروشد.نهج الفصاحه

  3-حضرت محمد(ص):

زمانی بر مردم خواهد آمد که انسان میان واماندگی و بدکاری قرار می گیرد که کدام را بر گزیند، هر کس در آن زمان باشد باید واماندگی را بر نادرستی بر گزیند.نهج الفصاحه

  4-حضرت محمد(ص):

این دین به وسیله ی مردانی در بارگاه خدا بها و بهره ای ندارند نیرو خواهد گرفت. در فرجام تاریخ "خسف"، "قذف"، "مسخی" خواهد بود ، آنگاه که رامشگران و آرایشگران پدیدار شوند و خوردن می و کار زشت میگساری حلال و روا بشمار آید.نهج الفصاحه

 5-محمد(ص):

بر جامعه و مردم من زمانی خواهد آمد که نیازمندان در آن فراوان گردند، و آگاهان و دانایان اندک ، آشوب و هرح و مرج، فزونی می یابد. آنگاه پس از آن زمانی می آید که مرئانی از جامعه و مردم من قرآن می خوانند، اما از گلوگاه آنان بالاتر نمی رود. سپس از پی آن زمانی می اید که شرک گرا و توحید گرا به ستیز می پردازند و سخنانی مانند او می گوید.نهج الفصاحه

6- حضرت محمد(ص):

برای انجام کارهای شایسته پیش از آن که شش بلا و ناهنجاری اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رخ دهد پیشی گیرید و فرصت ها را دریابید:پیش از زمامدار شدن کم خردان، و پیش از زیاد شدن شرایط در کار داد و ستد، پیش از خرید و فروش پستها، و پیش از سبک شمردن خون ها و خون ریزیها، و پیش از بریدن از خویشاوندان، و پیش از امدن نورسیده هایی که قرآن را به آواز می خوانند و یکی را به پیشوایی بر می گزینند که برایشان آواز بخوانند اگر چه در دانش و فهم کمترین آنان باشد.نهج الفصاحه

 7-حضرت محمد(ص):

بی گمان روزی بر مردم خواهد رسید که انسان بها نمی دهد که چگونه مال و دارایی به دست می آورد، یا از راه حلال یا روا بدست می آورد یا زا راه حرام و ناروا.نهج الفصاحه

 8-محمد(ص):

بی تردید روزگاری بر مردم خواهد رسید که یکی از سما بافی نخواهد ماند جز آنکه ربا بخورد و اگر ربا نخورد گرد و غبار ربا به او می رسد.نهج الفصاحه

9- حضرت محمد(ص):

بی گمان روزی بر مردم خواهد رسید که انسان راستگو را دروغگو می شمارند و دروغ و دروغگو را گواهی می کنند. امانت دار را خیانت کار می شمارند و خیانت کار را امین و درستکار. انسان بی آنکه از او گواهی بخواهند گواهی می دهد و بی آنکه از او سوگند بطلبند سوگند یاد می کند.در آن زمان خوشبخت ترین مردم دنیا، فرومایه و فرزند فرومایه ای است که نه به خدا ایمان می آورد و نه به پیامبرش.نهج الفصاحه 


دسته ها : مذهبی
شنبه بیست و ششم 2 1388
X